Minggu, 04 Januari 2015

BUKU CERITA MELAYU TIONGHOA TENTANG LIMA SILUMAN TIKUS SEMASA DINASTI SONG

BUKU CERITA MELAYU TIONGHOA TENTANG LIMA SILUMAN TIKUS SEMASA DINASTI SONG
.

Ivan Taniputera
4 Januari 2015
.
Judul: Boekoe Tjerita Ngouw Tji Loan Tangkhia Tatkala Keizer Song Tjin Tjong Merk Taij Song Tiauw
Terdapat keterangan: Tersalin Dalem Bahasa Melajoe Dari Boekoe Tiong Hoa.
Penerbit: Electrische-Drukkerij Kho Tjeng Bie & Co, Batavia, 1924
Jumlah halaman: 120-Tamat

Buku ini meriwayatkan mengenai lima siluman tikus yang turun kedua semasa dinasti Song. Kisah ini dibuka dengan meriwayatkan pemerintahan Kaisar Song Tjin Tjong:

"Keizer Song Tjin Tjong menoeroenken tachta karadjaannja kepada anaknja jaitoe keizer Song Djin Tjong. Sa-orang bernama Sie Tjoen dengan radjin sekali beladjar sekola.

Bahoewa adalah soewatoe tjerita koetika karadja-an merk "TAY SONG TIAUW" keizer Song Tjin Tjong sahabisnja trima tachta karadja'an dari bapanja bernama keizer Song Taij Tjong maka di antero negri semoea mendjadi slamet tiada koerang soewatoe apa...."

Kemudian dikisahkan pula mengenai Dewa Tjia Kha Taij Sian yang terlahir menjelma menjadi putera Kaisar Song Tjin Tjong (halaman 4).

Mengenai lima ekor siluman tikus itu dikisahkan sebagai berikut:

"Tjerita di Setian.... Loeij Im Sie....Djie Laij Hoed pada tatkala itoe soewatoe hari maka kebetoelan Nabi Djie Laij Hoead lagi berdoedoek aken membatja doa (Liam Keng) serta boeka segala kitab-kitab jang moestadjab, selagi.... Djie Laij Hoed membatja doa tiada terkira sekali jang .... Djie Laij Hoed ada poenja 5 ekor tikoes jang denger koetika Nabi Djie Laij Hoed membatja ilmoe, maka itoe 5 ekor Siloeman tikoes dari sebab kaseringan denger mendjadi bisa dan tamat ilmoe jang moestadjab, serta bisa mendjadi segala roepa apa jang dia maoe (Pian Hoa)." (halaman 23-24)

Demikianlah asal mula siluman tikus yang kelak akan turun ke bumi.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

Berminat foto kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.