Selasa, 21 Februari 2017

BUKU PETIKAN TAJUSALATIN TENTANG ILMU FISIOGNOMI ATAU MENGETAHUI KEPRIBADIAN SESEORANG BERDASARKAN TANDA-TANDA FISIKNYA

BUKU PETIKAN TAJUSALATIN TENTANG ILMU FISIOGNOMI ATAU MENGETAHUI KEPRIBADIAN SESEORANG BERDASARKAN TANDA-TANDA FISIKNYA.
.
Ivan Taniputera.
16 Februari 2017
..
Judul: Kitab Tadjoe Salatin
Terdapat penjelasan sebagai berikut: Oleh Imam Sajid Amiril Sopingi atas perdjalanannja di Tanah Arab aken pahamken ilmoe kitab ka negri Mesir.
Jaitoe:
Kitab wirasatnja manoesia lelaki atawa prampoewan, jang djahat atawa jang baik, dan bisa mengatahoewi adat istiadatnja masing-masing orang, menoeroet dari pada ilmoe kitab hoeroef Djawa di melajoeken oleh:
Raden Ngabehi Basah Tirto Soebroto.
Djoeroe bahasa Djawa dari Pengadilan Landraad kota dan moeka kota Betawi.
Penerbit: Snelpersdrukkerij Goan Hong & Co., Batavia, 1925.
Jumlah halaman: 32.
.
Buku ini nampaknya berisi terjemahan bab kesembilan belas Tajussalatin yang berisikan ilmu fisiognomi atau pengenalan terhadap kepribadian seseorang melalui tanda-tanda fisik atau lahiriahnya.
.
Sebagai contoh, terdapat kutipan sebagai berikut di halaman 3:
.
“Inilah saorang jang tjakep, aken tetapi amat sajang bidji matanja biroe, tentoelah ia mengandoeng hati dengki, soenggoelah sajang pada ketjakepannja.”
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
.


.


.


.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.