Minggu, 02 Juni 2013

BUKU JADUL SEJARAH CEKOSLOVAKIA

BUKU JADUL SEJARAH CEKOSLOVAKIA

Ivan Taniputera
3 Juni 2013Judul: Tjekoslovakia Selintas Kilas
Penerbit: Bagian Penerangan Kedutaan Besar Republik Sosialis Tjekoslovakia, Djakarta
Jumlah halaman: 152

Buku ini meriwayatkan sejarah Cekoslovakia semenjak permulaan awal sejarah hingga dibebaskannya negara tersebut dari cengkeraman Nazi Jerman. Pada halaman 7 dapat kita baca sebagai berikut:

"Alam sekeliling serta tempat untuk sdjarah bangsa2 Tjeko dan Slowakia, dua daripada bangsa2 Slavonik Barat jang satu dengan lainnja sangat erat berhubungan, jaitu ketiga negeri jang sekarang merupakan Tjekoslowakia: Bohemia, Moravia, dan Slowakia. Bangsa Tjeko menetap di Bohemia dan Moravia. Ahli sedjarah Tjeko, Cosmas, jang menulis pada permulaan abad ke-12, mentjatat bahwa Bohemia adalah suatu daerah "jang dilingkupi oleh gunung2 jang merupakan batas2 negeri itu sedemikian rupa tjermatnja sehingga bila kita pandang sepntas lalu nampaknja seperti dikelilingi oleh satu pegunungan setjara sempurna......."

Selanjutnya terdapat pula riwayat mengenai Kerajaan Samo, yang merupakan kerajaan tertua di Cekoslowakia (halaman 14-15):

"Proses penjatuan suku2 bangsa jang telah kami lihat selama abad2 itu dipertjepat oleh hal2 jang terdjadi diluar terutama oleh serbuan bangsa Avar dari lembah sungai Danub pada achir abad ke-6 dan permulaan abad ke-7. Bangsa Avar itu menjerbu Slowakia, akan tetapi mendapat perlawanan di Tanah Tjeko. Tidak lama sesudah tahun 620, terjadi suatu pemberontakan suku2 bangsa, dan selama itu para pemberontak memilih Samo sebagai radjanja (memuat tjeritera ahli sedjarah dari Fredegar, satu2nja sumber dari peristiwa tersebut, Samo adalah seorang pedagang bangsa Frank, akan tetapi namanja djelas berasal dari Slavia). Tawaran bangsa Avar untuk memegang tampuk pemerintahan ditolak dan tertjiptalah suatu persatuan (belum bisa disebut suatu negara) suku2 bangsa jang besar-Keradjaan Samo. Keradjaan ini mendjadi demikian kuatnja sehingga peperangan jang dilantjarkannja melawan radja bangsa Frank, Dagobert, berachir dengan kekalahan besar dari keradjaan Frank tersebut dalam suatu pertempuran besar jang berlangsung 3 hari lamanja disuatu istana, Wogatisburg, jang letaknja sampai sekarang belum diketahui.
Pusat daripada keradjaan Samo besar sekali kemungkinannja adalah Moravia sekarang ini. Mungkin pula bahwa keradjaan itu meluas kedalam wilajah bangsa Serbia Lusatia di Saxony sekarang ini dan sampai sebelah utara Austria, jang pada masa itu djuga ditempati oleh bangsa Slavia. Sesudah Samo meninggal dalam tahun 658, bagaimana kelandjutan dari keradjaannja tidak diketahui lagi."

Jika berminat fotokopi buku ini silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.