Rabu, 11 Maret 2015

BUKU KISAH-KISAH PERUMPAMAAN DALAM KEHIDUPAN

BUKU KISAH-KISAH PERUMPAMAAN DALAM KEHIDUPAN
.

Ivan Taniputera
11 Maret 2015
.


Judul: Beberapa Tjeritera Peroempamaan, tjetakan jang kesebelas
Terjetak Dibandar Betawi Pada Pertjetakan Goebernemen, 1927
Jumlah halaman: 34

Buku ini berisi beberapa cerita perumpamaan terkait nasihat kehidupan. Sebagai contoh ceritera pertama:

AJAM DJANTAN

Ada doea ekor ajam djantan berbantah, sebab kedoeanja hendak mendjadi radja pada soeatoe tamboenan roempoet-roempoetan. Setelah beberapa lama berlaga kedoea binatang itu, alahlah ajam djantan jang seekor itoe, serta larilah ia menjemboenjikan dirinja kedalam kandangnja, dan jang menang itoe terbanglah keatas atap seboeah roemah, serta berkokok akan tanda ialah jang menang. Tatkala itoe adalah seekor boeroeng jang amat besar, terbang dioedara. Setelah dilihatnja ajam djantan itoe diatas boeboengan roemah itoe, disambarnjalah ajam itoe serta dibawanja terbang.

IBARATNJA

Djanganlah engkau membesarkan dirimoe sebab oentoengmoe, karena kebesaran hati itoe kerap kali membinasakan orang; seperti pepatahnja: Hendak panjdang terlaloe patah.

Kisah perumpamaan di atas menyarankan agar seseorang jangan menjadi sombong.
Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.