Sabtu, 05 September 2015

BUKU SASTRA MELAYU TIONGHOA MENGENAI KISAH PERCINTAAN TAN SHA DAN GO NIO YANG SUDAH BERUSIA LEBIH DARI 100 TAHUN

BUKU SASTRA MELAYU TIONGHOA MENGENAI KISAH PERCINTAAN TAN SHA DAN GO NIO YANG SUDAH BERUSIA LEBIH DARI 100 TAHUN


Ivan Taniputera
6 September 2015
.



Judul: Tjerita Dahoeloe Kala di Negri Tjina Terpoengoet dari Boekoe Tjerita Njanjian Tjina Di Salin bahasa Melajoe Tjerita Pri Halnja Tan Sha dan Go Nio
Jang mengeloearken: Goan Hong & Co. Toekoe Boekoe Pasar-Pisang, Batavia
Terjitak di: Kantor Tjitak Oeij Taij Hin, Batavia, 1908.
Jumlah halaman: 48.

Kisah ini dibuka sebagai berikut:

"Tempo dahoeloe kala di negri Tjina di bilangan kampoeng Nia Auw Tan, dan kota Tjoan Tjioe bilangan Hok Kian, disitoe ada seorang She tan namanja Kong, ini tan Kong ada 3 anak lelaki jang besar ada di kota Koeji Lam pegang pangkat "Oen Saij", jang kedoewa ada pegang pangkat djoega jang ketiga namanja Tan Sha belon berpangkat.

Tan Kong poenja toeroenan dari atas sampe di bawa, dan misti salah satoe toeroenannja ada jang pegang pangkat, dia poenja roema di dalam itoe kampoeng jang paling bagoes sendiri, ....................."

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.








Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.