Sabtu, 26 Agustus 2017

BUKU RAMALAN MAKNA KARTU LENORMAND

BUKU RAMALAN MAKNA KARTU LENORMAND.
.
Ivan Taniputera.
26 Agustus 2017.
..
Judul: Ketrangan Pakenja: Kartoe meliatin dari Njonja Lenormand, jang termashoer di abad kedelapan-belas, djaman Napoleon Bonaparte, ada satoe Sonnambule dan Waarzegster dari Parijs.
Penulis: tidak diketahui
Jumlah halaman:15
Penerbit: Tjiong Koen Liong, Batavia, 1924.
.
Buku ini berisikan makna masing-masing kartu Lenormand, serta contoh bagaimana menggunakannya untuk meramal.
.
Pada halaman 5 dapat kita baca:
.
“Boewat orang jang meliatin, misti djeli sekali matanja ija misti pandang ini kartoe jang djadi orang poenja badan dengan kartoe-kartoe laen jang di deketnja di atasnja disampingja djaoeh atau deket, itoe semoewa misti ia liat betoel soepaija ia bisa taoe pengaroenja satoe satoe kartoe itoe bagi badan itoe.”
.
Pada halaman 7 dapat kita baca makna bagi kartu Poehoen (Pohon) atau nomor 5:
.
“POEHOEN. Kaloe djaoeh dari badan orang artinja kesegeran, kaloe berhoeboeng dengan laen-laen alamat jang beroentoeng maka bole di tentoein jang apa djoega pengharepan orang nistjaija djadilah serta di kamoedian hari beroentoenglah badan itoe.”
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
.


,


..
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.