Kamis, 18 Desember 2014

BUKU RAMALAN KHUSUS UNTUK PERUNTUNGAN SHIO KERBAU

BUKU RAMALAN KHUSUS UNTUK PERUNTUNGAN SHIO KERBAU 
.

Ivan Taniputera
18 Desember 2014
.Judul: Penoentoen Perhitoengan Tentang Kelahiran Atawa Menerangken Peroentoengan Orang Shio Goe
Penerbit: Boekhandel en Drukkerij Tan Thian Soe, Batavia, 1924
Jumlah halaman: 32.

Buku ini membahas tentang berbagai aspek keberuntungan shio kerbau (disebut "goe" dalam buku ini). Buku ini buka dengan uraian mengenai nasib seseorang yang dilahirkan berdasarkan jam menurut perhitungan China kuno. Sebagai contoh adalah orang yang lahir antara jam 1.00-2.59 (jam Thio atau Chou):

"... ada termasoek dalem bilangan Thio-sie, jaitoe pada waktoe jang tiada terdjaga. Dalem waktoe begitoe sang kerbo boleh djalan kemana soekanja, boekan sadja di beboelakan, tapi boleh masoek djoega ke orang poenja kebon dengan tiada kataoean, sebab itoe waktoe sedeng tenga malem. Tetapi kaloe ketaoean sama jang poenja, tentoe digeboeki.
Djadi anak jang terlahir di ini tahon dalem waktoe Thio-sie, kaloe soeda tjoekoep senang misti kira-kira, djangan terlaloe temaha....."

Kemudian terdapat uraian  nasib berdasarkan bulan dan jam kelahiran.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.