Senin, 23 September 2013

BUKU KUNO TENTANG PERBANDINGAN AGAMA ISLAM DAN KRISTEN

BUKU KUNO TENTANG PERBANDINGAN AGAMA ISLAM DAN KRISTEN

Ivan Taniputera
23 September 2013
Judul: Al Islam Wan-Nacranijjah atau Islam dan Christen: Pada menjatakan sikap kedoeanja terhadap pada Ilmoe pengetahoean (wetenschappen) dan peradaban (beschaving).
Pengarang: Sjeich Moehammad Abduh, Moefti negeri Egypte (Mesir).
Dimelajoekan oleh A. W. Nasserie.
Penerbit: Drukkerij "Boro-Budur" tahun 1926.
Jumlah halaman: 167.

Ini merupakan buku karya Sjeich Moehammad Abduh (Syekh Muhammad Abduh) yang terkenal itu.  Berikuti ini adalah kutipan yang berasal dari bagian Pendahoeloean:

"Oleh kerena pada masa sekarang ini, masa menoentoet kemadjoean dan ketinggian, tiada ada sjak lagi bahwa orang jang meninggikan deradjat bangsanya, sedang ripoeh mentjahari daja, akan memperbanjakkan batjaan, baikpoen dari djalan mengarang rentjana-rentjana berfaedah, maoepoen menjalin boekoe-boekoe, jang telah diakoe baik akan mendjadi pembatjaan orang ramai. Poen hal perkara agama tiada ketinggalan dibitjarakan orang, makah dapat dikatakan ialah jang asas pergerakan di Indonesia kita ini. Sebab itoe ta' mendjadi kehairanan lagi, djika dapat kita katakan, banjak sekali masa itu orang beroesaha menerbitkannja. Memang soedah semestinja tiap-tiap pergerakan, baik pergerakan apa sahadja jang akan mendjadi kebadjikan, tentoe disana soedah ada beberapa rintangan, jang bila tiada dengan kesabaran dan ketetapan hati, ta' dapat orang menjingkirinja....."

Bagi yang berminat foto kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.