Jumat, 11 Oktober 2013

BUKU MENGENAI SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA-INDIA

BUKU MENGENAI SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA-INDIA 

Ivan Taniputera
11 Oktober 2013Judul: Hubungan Indonesia-India Sepandjang Masa
Penerbit: Kempen, Djakarta, 1950
Jumlah halaman: 71

Daftar Isinya adalah sebagai berikut:

1.Hubungan Indonesia-India sepandjang masa.
2.Beberapa tjatatan mengenai P.M. Pandit Nehru.
3.Perdjuangan kemerdekaan India.
4.Perkembangan Ekonomi India.
5.Pergerakan Wanita India.
6.Pedato Sambutan J.M. Menteri Penerangan.

Pada kata pengantar dapa kita baca sebagai berikut:

"Kiranja kita sekalian telah mengetahui betapa banjaknja hubungan antara Indonesia dan India, dan betapa besar pula hasrat kedua negara itu untuk saling membantu, terutama dalam tahun2 jang achir ini, pada waktu kedua negara dan bangsa itu berada pada puntjak perdjuangannja untuk memperoleh kemerdekaan.

Kundjungan Presiden Soekarno ke India dalam bulan Djanuari tahun ini, begitupun djuga kundjungan Perdana Menteri India Pandit Nehru ke Indonesia sekarang ini, mengandung maksud untuk lebih mempererat lagi hubungan antara kedua negara itu..."

Berikutnya di halaman 10 disebutkan:

"Antara Indonesia dan India telah sedjak dari dulu ada hubungan jang erat. Terutama adanja hubungan kebudajaan antara kedua negara itu tampak njata kalau kita memperhatikan tjiptaan2 kebudajaan seperti misalnja tjandi2 Borobudur dan Perambanan, untuk menjebut jang penting2 sadja. Banjaknja persamaan antara tjandi2 itu dengan tjandi2 jang terdapat di India, sekalipun ditjiptakan oleh ahli2 jang berlainan bangsanya....."

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.