Sabtu, 29 November 2014

BUKU RAMALAN PETANGAN KATJA WASIAT YANG UNIK

BUKU RAMALAN PETANGAN KATJA WASIAT YANG UNIK

Ivan Taniputera
29 November 2014

Judul: Katja Wasiat
Terdapat keterangan:

"Boekoe ini bergoena boeat: Orang-orang jang ingin dapet taoe ia poenja peroentoengan, hendak liat bagimana keadaannja ia poenja diri, oentoeng atawa tjilaka dan laen-laen sebaginja."

Tertjitak dan terdjoeal oleh Lie Tek Long, Batavia, 1923
Jumlah halaman: 22

Metoda ramalan yang dipaparkan dalam buku ini adalah menggunakan 51 buah kartu China. Dapat juga digantikan dengan 51 buah kartu apa saja, asalkan dinomori dari angka 1 hingga 51. Caranya sangat mudah, yakni dengan menarik salah satu di antara 51 kartu tersebut dan mencocokkan jawabannya.


Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.
Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.