Senin, 19 Mei 2014

BUKU RAMALAN BOEN ONG KWA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU CEKI ATAU LINTRIK

BUKU RAMALAN BOEN ONG KWA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU CEKI ATAU LINTRIK

Ivan Taniputera
19 Mei 2014
Judul: Boekoe Petangan Boen Ong Kwa
Penerbit: Badan Penerbitan Sunrise, Djakarta, masih menggunakan ejaan van Ophuysen
Jumlah halaman: 188 halaman

Buku ini membahas mengenai ramalan Boen Ong Kwa dengan bantuak kartu ceki atau lintrik. Pada bagian sampulnya terdapat keterangan:

"Dengen gunakan kartu Tjeki (kartu Djawa) dan kaart jang berikut; dapat di meliatin 40 rupa fatsal petangan dengan tjara praktis dan dapatkan petangan jang tjotjok, bila digunakan dengan penuh kapertjajahan dan tulus."

Berikut ini adalah daftar isinya:

Pertama-tama kita mencari pertanyaan yang sesuai di antara 40 kemungkinan pertanyaan yang tersedia dalam buku ini, antara lain:

1.Peroentoengan bagoes atawa tida.
2.Bakal oentoeng atawa roegi.
3.Anak lelaki poenja peroentoengan.
4.Anak prempoean poenja peroentoengan.
5.Peroentoengan di darat atawa di laoetan.
6.Pengharepan boleh mendjadi atawa tida.
7.Bisa naek pangkat (naek gadji) atawa tida.
........

Selanjutnya penanya mengambil salah satu kartu ceki dan melihat tabel guna mencari nomor jawabannya. Selanjutnya nomor tersebut dapat dicari pada buku ini dan penanya akan mengetahui jawaban pertanyaannya.

Berikut ini adalah lembaran tabelnya.Berikut ini adalah contoh halamannya:

Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.