Rabu, 28 Mei 2014

BUKU ROMAN SASTRA MELAYU TIONGHOA "DASAR PROENTOENGANNJA" (1 JILID TAMAT)

BUKU ROMAN SASTRA MELAYU TIONGHOA "DASAR PROENTOENGANNJA" (1 JILID TAMAT)

Ivan Taniputera
28 Mei 2014
Judul: Dasar Proentoengannja, serial roman "Penghidoepan" 15 Januari 1929, taon ka V
Penulis: Chou Paw Chang, Bandjarnegara
Penerbit: Tans' Drukkery, Soerabaia, 1929
Jumlah halaman: 108

Terdapat penjelasan sebagai berikut:

"Dasar Proentoengannja.

Kalimat di atas sesoenggoenja amat tjotjok dipake dalem ini tjerita jang kedjadian betoel, dimana Dick Stead, satoe pemoedah jang pande dalem doenia football ada pegang rol penting.

Banjak pergoeletan boeat belai kedjahatan dan kebaekan ada terloekis di ini boekoe, hingga aken menimboelken pembatja poenja soeatoe pengrasahan gemes, penasaran, terharoe dan achirnja satoe kapoewasan, sebab Dick Stead jang baek dan berboedi dapetken berkah...."

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.
Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.