Selasa, 27 Mei 2014

BUKU TENTANG PERKARA KRIMINAL DI BANGKA TAHUN 1930-AN

BUKU TENTANG PERKARA KRIMINAL DI BANGKA TAHUN 1930-AN

Ivan Taniputera
28 Mei 2014
Judul: Persakoetoean Boesoek di Poelo Bangka (Kadjadian 1930-1933)
Penulis: Tan Boen Kim (1887-1959)
Penerbit: Bookh. & Drukk. "National," Batavia, tanpa tahun tapi masih menggunakan ejaan van Ophuysen
Jumlah halaman: 152

Buku ini meriwayatkan mengenai peristiwa kejahatan yang berlangsung di Bangka pada tahun 1930. Pada bagian pertama diriwayatkan pembunuhan terhadap Liong Siong Lim:

"Daaar!.... daaaaar!!!......
Begitoelah terdenger soeara berdjedar doewa kali jang boenjinja ampir beroentoen.
Djedar pertama maski tjoekoep keras, telah liwat dengen zonder dapet perhatikan, kerna saroe sama geroedoekan soearanja vrachtauto. Tapi djedar kadoea menarik betoel pendengerannja orang-orang jang berada di deket itoe tempat. Brapa antaranja jang lagi berdiri atawa djalan-djalan pada berpaling ka djoeroesan dimana ada terdenger itoe soeara, kerna di itoe saat djoega ada kadengeran treakan minta toeloeng dan berbareng itoe, orang jang bertreak lantas roeboeh......"

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.