Rabu, 17 Juni 2015

BUKU KISAH ANAK-ANAK BERBAKTI

BUKU KISAH ANAK-ANAK BERBAKTI
.

Ivan Taniputera
17 Juni 2015
.


Judul: Swatoe Tjerita Dahoeloe Kala di Benoewa Tiong Kok Jang Tersebut Djie Sie Hauw
Artinja: Anak-anak jang baik jang telah berbakti pada Iboe dan Bapanja.
Penulis: -
Penerbit: Kho Tjeng Bie & Co., Batavia, 1923
Jumlah halaman: 111

Buku ini berisikan kisah 24 anak berbakti. Ada pun judul-judul bagiannya adalah:

1.Oeij Teng Kian berpangkat Resident ada merawatin mahnja dengen betoel.
2. BENG TJONG pegi tjari Reboeng.
3. TENG LAN bersoedjoet gambar mah bapanja.
4. ONG AIJ dateng dikoeboeran mahnja boeat temenin diwaktoe oedjan dan gledek berboenji.
5. TJOA SOEN tjariken boea-boea boeat mahnja.
6. LO LAIJ TJOE soeka bikin ketawa mah bapanja.
7. KIANG SIE poenja mah adjak tetangganja makan-makan.
8. OEIJ HIANG kipasin randjang bapanja.
9. DJI KENG LOUW poenja bapa dapet sakit kras.
10. TJIOE SIOE TJIANG pegi tjari mahnja.
11. NJO HIANG poekoel matjan.
12. KWEE KIE maoe tanem anaknja.
13. ONG SIANG reba di ijs dapet doea ikan.
14. GOUW BENG LIANG oempanin dirinja kasi njamoek makan.
15. Istrinya TJOEI SAN LAM kasi makan teete' pada lakinja poenja mah boeijoet.
16. LIOK TJIEK semboeni-in boea djeroek.
17. TANG ENG maoe djoeal diri.
18. TIANG YOE pegi djalan minta bras.
19. ANG KEK gendong maknja adjak lari.
20. TAM TJOE pegi ambil soesoe Mandjangan.
21. BIEN SOEN lagi tarik kreta kedinginan.
22. TJAN SOM pegi potong kajoe di oetan.
23. HAN BOE TEE dengan mamahnja.
24. Pegimana BIAUW SOEN meloekoe sawahnja tida dengen kerbo hanja dengen Gadja.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
..


Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.