Rabu, 17 Juni 2015

BUKU SASTRA MELAYU TIONGHOA YANG HAMPIR BERUSIA 100 TAHUN TENTANG PRIA TIONGHOA MENIKAH DENGAN WANITA PRIBUMI

BUKU SASTRA MELAYU TIONGHOA YANG HAMPIR BERUSIA 100 TAHUN TENTANG PRIA TIONGHOA MENIKAH DENGAN WANITA PRIBUMI
.

Ivan Taniputera
17 Juni 2015
.


.
Judul: Tjerita Njai Soemirah Atawa Pertjintahan Jang Kekal (dalam 2 jilid)
Penulis: Thio Tjin Boen (1885-1940)
Penerbit: Drukkerij Kho Tjeng Bie & Co., Batavia, 1917
Jumlah halaman: Jilid 1 (103), jilid 2 (96).

Buku ini mengisahkan mengenai pernikahan campur antara seorang pemuda Tionghoa dengan wanita pribumi. Pada bagian awal kisah ini diperkenalkan latar belakang dan tokoh-tokohnya:

"Soemedang, satoe afdeeling dari residentie Preanger-Regentschappen jang letaknja dikaki goenoeng Tampomas, tingginja kira 450 elo Nederland dari air laoet, ada satoe tempat ketjil, djaoenja dari Bandoeng ada 29 paal teritoeng dari roema pengarang ini di Bandoeng sampe didepan pasar dari itoe afdeeling. Pendoedoeknja koerang lebi ada 200.000 djiwa.

Pendoedoek bangsa Tionghoa bole bilang semoea beroema disepoeternja pasar itoe dan tjoema ada tiga orang sadja jang paling terkenal jaitoe toean Tjiong Sian Long, wijkmeester, beroema diloear kota sebla lor, toean Oeij Tjhe djoega beroema di Sindangradja, djaoe dari pasar, melaenken tokonja ada didepan pasar jang dioeroes oleh anaknja, jaitoe toean Oeij Tiang Goan, saoerang moeda jang ada di-indahken oleh pendoedoek segala bangsa disitoe dan toean Liem Djim Loe, jang beroema disebrang pasar sebla kidoel..."

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.