Kamis, 18 Juni 2015

BUKU TENTANG ILMU MAKRIFAT

BUKU TENTANG ILMU MAKRIFAT

.
Ivan Taniputera
19 Juni 2015

,


Judul: Kitab Makrifat Jaitu Ilmu Hal Hidup
Terdapat keterangan: "Menerangkan djadi dunia kita dengan segala isinja.
Penulis: tidak diketahui
Penerbit: Toko Buku dan Penerbit Tan Khoen Swie, Kediri, 1951.
Jumlah halaman: 32

Buku ini memaparkan berbagai ilmu mengenai kehidupan. Sebagai contoh pada halaman 7 terdapat penjelasan:

"Adapun bedanja orang Wafat dengan orang Tidur demikianlah: Djikalau orang Wafat Njawanja keluar dari Badan Kasar memakai Rohrobani, djika orang Tidur Njawanja keluar dari Badan Kasar memakai Rohrochani."
Sjahadan Rohrochani lebih besar dari pada Rohrobani dan Rohdjasmani, maka djika di pandang dengan mata sampurna lalu kelihatan bertjahja gilang gumilang tjemerlang mengulilingi sebulatnja Badan kasar seperti Awan mengrubungi puntjak Gunung...."

Pada halaman 16:"Maka djika Manusia bolih memakai atau merentah salah suatunja Badan itu lalu mengetahui sekalian keadaannja pada lapisan Dunia jang sebangsa Djasad dengan Badannja maka haruslah kita misti mengetahui djika kita ini mempunjai Badan lebih dari satu, serta wadjiblah mengusaha supaja boleh memakai Badan sekalian tadi semuanja."

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.