Rabu, 18 Juni 2014

BUKU SASTRA MELAYU TIONGHOA MENGENAI SILUMAN BURUNG KAKATUA YANG MENIKAH DENGAN MANUSIA

BUKU SASTRA MELAYU TIONGHOA MENGENAI SILUMAN BURUNG KAKATUA YANG MENIKAH DENGAN MANUSIA


Ivan Taniputera
19 Juni 2014
Judul: Nona Souw Tian Nio Atawa Siloeman Boeroeng Kakatoea, terdapat keterangan: jaitoe satoe siloeman boeroeng jang soeda kawin pada manoesia, jang achirnja soeda membawa broentoeng dalem penghidoepannja.
Selanjutnya masih terdapat pula kisah mengenai Prawiro, yakni seorang lelaki mata keranjang.
Penulis: Tan Boen Kim
Jumlah halaman: 66
Penerbit: Kantoor Tjitak Lie Tek Long, Pintoe Besar Batavia, tanpa angka tahun, tetapi masih menggunakan ejaan van Ophuysen

Buku ini mengisahkan mengenai siluman burung kakatua yang menikah dengan manusia:

"Dengan menoeroet djalannja natuur, jang doenia ini semingkin lama ada semingkin berobah; kerna, apa jang doeloe tiada, sekarang soeda mendjadi ada; dan apa jang doeloe ada,-boeat di ini djaman-, ampir boleh dibilang soeda mendjadi linjap sama sekali. Hal mana kita bisa membri boekti pada pembatja; jaitoe koetika di setengah abad jang telah laloe, barang jang gaib dan aneh, seperti bioscope, gramaphoon machin terbang, kawat-oedara dan sebaginja, boleh dibilang koetika itoe tida ada sama sekali. Tapi sekarang, itoe segala benda jang boleh mengheranken pada manoesia, sekarang oerang soeda tida anggep kaheranan lagi.

Begitoe djoega apa jang di djaman doeloe ada mempoenjai; seperti setan, iblis, djin, siloeman dan peri-peri, tapi boeat di ini waktoe soeda tiada ada; atawa lebi betoel........." (halaman 3-4).

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.