Selasa, 24 Juni 2014

SUTRA DHARANI VAJRA PEMUSNAH PENGARUH BURUK (THE EVIL INFLUENCE DESTROYER VAJRA DHARANI SUTRA)

SUTRA DHARANI VAJRA PEMUSNAH PENGARUH BURUK
(THE EVIL INFLUENCE DESTROYER VAJRA DHARANI SUTRA)

āryavajravidāraṇā nāma dhāraṇī Sutra आर्यवज्रविदारणा नाम धारणी


佛說壞相金剛陀羅尼經
Fú shuō huài xiāng jīngāng tuóluóní jīng

Taisho Tripitaka 1417

光禄大夫大司徒三藏法师沙啰巴奉 诏译

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia dan Inggris oleh Ivan Taniputera
Translated from Chinese into Bahasa Indonesia and English by Ivan Taniputera

Terima kasih atas bantuan dari Shixiong Junaidi Irawan atas bantuannya dalam merevisi naskah terjemahan ini.

Segenap jasa pahala yang diperoleh dari penerjemahan sutra ini akan dilimpahkan bagi Guru, Buddha, Dharma, dan Sangha.

Terjemahan Sutra ini boleh disebarkan luaskan tanpa mengurangi dan tanpa menghilangkan apa pun yang tercantum di sini.

[Terjemahan belum final jika ada yang sekiranya keliru mohon bantuan untuk merevisi]

如 是我聞。一時婆伽梵在金剛場。爾時如來神力如持。金剛手身成金剛已。即日入金剛三摩地。是時金剛手。承佛神力及一切如來諸菩薩等加持力故。金剛忿怒說此最 妙金剛心陀羅尼。無斷無壞諦實堅固。無有能礙亦無怯退。一切眾生皆令怕怖。能與眾生摧伏煩惱。斷諸明咒鎮諸明咒。及摧諸行能破他行。摧折諸魔解諸魔執。句 攝一切諸部多眾。復令一切諸修明咒。未成就者令得成就。既成就者不令唐捐。所有希願皆使如意。亦能祐護一切眾生息災增益。復能禁止迷悶諸惡有情。皆是陀羅 尼神咒之力。金剛手承佛神力即說咒曰。


Rúshì wǒwén. Yīshí pó jiā fàn zài jīngāng chǎng. Ěr shí rúlái shénlì rú chí. Jīngāng shǒu shēn chéng jīngāng yǐ. Jírì rù jīngāng sān mó de. Shì shí jīngāng shǒu. Chéng fú shénlì jí yīqiè rúlái zhū púsà děng jiāchí lì gù. Jīngāng fèn nù shuō cǐ zuì miào jīngāngxīn tuóluóní. Wú duàn wú huài dì shí jiāngù. Wú yǒu néng ài yì wú qiè tuì. Yīqiè zhòngshēng jiē lìng pà bù. Néng yǔ zhòngshēng cuī fú fánnǎo. Duàn zhū míng zhòu zhèn zhū míng zhòu. Jí cuī zhū xíng néng pò tā xíng. Cuīzhé zhū mó jiě zhū mó zhí. Jù shè yīqiè zhū bù duō zhòng. Fù lìng yīqiè zhū xiūmíng zhòu. Wèichéngjiù zhě lìng dé chéngjiù. Jì chéng jiù zhě bù lìng táng juān. Suǒyǒu xī yuàn jiē shǐ rúyì. Yì néng yòu hù yīqiè zhòngshēng xīzāi zēngyì. Fù néng jìnzhǐ mí mèn zhū è yǒuqíng. Jiē shì tuóluóní shén zhòu zhī lì. Jīngāng shǒu chéng fú shénlì jí shuō zhòu yuē.

BAHASA INDONESIA:

DEMIKIANLAH YANG TELAH KUDENGAR. Suatu kali Hyang Bhagava sedang berdiam dalam Vajramanda. Tathagata menampilkan kekuatan (bala)-Nya, yakni dengan mengubah tubuh Vajrapani menjadi Vajra, yang kemudian memasuki samadhi Vajra. Saat itu Vajrapani menerima kekuatan berkah adhistana seluruh Buddha dan Bodhisattva. Vajrapani mengatakan bahwa terdapat dharani yang paling dashyat. Tiada yang sanggup mematahkan atau mengalahkannya. Tiada yang sanggup menghalangi kekuatannya dan tiada yang tidak gentar terhadapnya. Semua makhluk akan merasakan kegentaran terhadapnya. Dharani ini dapat menyirnakan segenap kerisauan batin. Mematahkan seluruh mantra lainnya, melampaui seluruh mantra lainnya. Dharani ini sanggup mematahkan dan menceraiberaikan balatentara kejahatan. Dharani ini sanggup pula mengalahkan dan mencerai beraikan para iblis jahat. Sanggup melindungi seluruh kelompok makhluk. Dapat melimpahkan keberhasilan pada sadhaka pelatih mantra ini. Bagi yang telah memperoleh keberhasilan maka tidak akan mundur lagi. Segenap dambaan yang wajar akan terkabul. Dharani ini dapat pula melindungi segenap insan dari bencana dan malapetaka. Mencegah timbulnya kilesha (hambatan batiniah). Demikianlah manfaat yang berasal dari dharani ini. Vajrapani yang diliputi kekuatan Hyang Buddha lalu melafalkan dharani tersebut:

ENGLISH:

THUS HAVE I HEARD. At once time The World Honored One was dwelling in Vajramanda.  The World Honored  One displayed His power (bala), by turning the body of Vajrapani into Vajra, who entered the samadhi of Vajra afterwards. At that time Vajrapani received the blessing power (adhistana) of all Buddhas and Bodhisattvas. Vajrapani said that there is a most powerful dharani. Nothing could break or defeat it. Nothing could hinder its strength and nobody does not afraid of it. All sentient beings will tremble against it. This Dharani can destroy all inner anxieties. Break the power of other spells, surpass all other spells. This Dharani is able to break and scatter the army of evil. This Dharani is also able to beat and scatter the evil demon. Being able to protect the entire living beings. This dharani can bestow spiritual success to the sadhaka (spiritual practioner). For those who have gained spiritual success then he/she will not retreat anymore. All reasonable desires  would come true. This Dharani can also protect all beings from disasters and calamities. Prevent the arising of kilesha (spiritual distraction). Thus the benefits derived from this dharani. Vajrapani who was imbued by the power of Buddha recited the Dharani:

Dalam lafal Sansekerta
In Sanskrit:

om namo ratnatrayāya | namaścaṇḍavajrapāṇaye | mahāyakṣasenāpataye | tadyathā - om truṭa truṭa troṭaya troṭaya sfuṭa sfuṭa sfoṭaya sfoṭaya ghurṇa ghurṇa ghurṇāpaya ghurṇāpaya sarvasattvānāṁ vibodhaya vibodhaya sambodhaya sambodhaya bhrama bhrama saṁbhrāmaya saṁbhrāmaya sarvabhūtāni kuṭa kuṭa saṁkuṭaya saṁkuṭaya sarvaśatrūn ghaṭa ghaṭa saṁdhāṭaya saṁghāṭaya sarvavidyā vajra vajra sphoṭaya vajra vajra kaṭa vajra vajra maṭa vajra vajra matha vajra vajra aṭṭahāsanīlavajrasuvajrāya svāhā | om he fullu nirufullu nigṛhṇa kullu mili cullu kuru kullu vajravijayāya svāhā | om kilikīlāya svāhā | om kaṭa kaṭa maṭa maṭa raṭa raṭa moṭana pramoṭanāya svāhā | om cara nicara hara hara sara sara māraya vajravidāraṇāya svāhā |
om chinda chinda bhinda bhinda mahākilikīlāya svāhā | om bandha bandha krodha krodha vajrakilikīlāya svāhā | om curu curu caṇḍakilikīlāya svāhā | om trāsaya trāsaya vajrakilikīlāya svāhā | om hara hara vajradharāya svāhā | om prahara prahara vajraprabhañjanāya svāhā | om matisthiravajra śrutisthiravajra pratisthiravajra mahāvajra apratihatavajra amoghavajra aihivajra śīghraṁ vajrāya svāhā | om dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru sarvavajrakulamāvartāya svāhā | amukaṁ māraya phaṭ |
om namaḥ samantavajrāṇām | sarvabalamāvartaya mahābale kaṭabale tatale acale maṇḍalamaye ativajra mahābale vegaraṇa ajite jvala jvala tiṭi tiṭi ti(piṁ)ṅgale daha daha tejovati tili tili bandha bandha mahābale vajrāṅkuśajvālāya svāhā |
om namo ratnatrayāya | namaścaṇḍavajrapāṇaye mahāyakṣasenāpataye | tadyathā - om hara hara vajra matha matha vajra dhuna dhuna vajra daha daha vajra paca paca vajra dhara dhara vajra dhāraya dhāraya vajra dāruṇa dāruṇa vajra chinda chinda vajra bhinda bhinda vajra hū phaṭ |
om namaścaṇḍavajrakrodhāya | om hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha bandha bandha hana hana amṛte hū phaṭ | hṛdayopahṛdayamūlamantraḥ ||

Dalam lafal Mandarin

那 謨囉拏吒夜(引)耶那謨贊吒嚩日囉(二合)拔拏曳摩訶夜伽悉拏(引)拔怛曳怛侄他唵怛囉(二合)吒怛囉(二)吒睹邏(二合)吒耶睹邏(二合)吒耶室菩吒室 菩吒室婆吒耶室婆吒耶孤哩拏孤哩拏(二合)孤哩拏(二合)拔耶孤哩拏(二合)拔耶薩哩嚩(二合)薩埵尼跋多(重呼)跋多三跋多(重呼)耶三跋哆(重呼)耶 缽囉(二合)麻缽囉(二合)麻三缽囉(二合)麻耶三缽囉(二合)麻耶薩哩嚩(二合)菩(重呼)怛尼孤吒孤吒三孤吒耶三孤吒耶薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合) 喃葛吒葛吒三葛(重呼)吒耶三葛(重呼)吒耶薩哩嚩(二合) 毗怛耶(二合)嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)室菩(二合)吒嚩日囉(二合)嚩日囉(三合)葛 吒嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)麻吒嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)麻他嚩日囉(三合)嚩日囉(三合)阿吒訶薩尼辣嚩日囉(三合)蘇嚩日囉(三合)曳莎嚩訶 (引)醯菩魯尼魯菩魯吉哩(二合)拏孤嚕弭哩粗嚕孤嚕孤嚕嚩日囉(二合)毗匝耶莎嚩訶吉哩吉辣(引)耶莎嚩訶葛吒葛吒麻吒麻吒囉吒囉吒摩吒拏缽囉(二合) 摩吒拏(引)曳莎嚩訶拶囉尼拶囉訶囉訶囉薩囉薩囉麻囉耶嚩日囉(二合)毗怛(引)囉拏曳莎嚩訶親多(重呼)親多(重呼)頻多(重呼)頻多(重呼)麻訶吉哩 吉辣(引)耶莎嚩訶班多(重呼)班多戈邏(二合)多(重呼)戈邏多(三合)吉哩吉辣(引)耶莎嚩訶粗嚕粗嚕贊吒吉哩吉辣耶莎嚩訶怛囉(二合)薩耶怛囉(二 合)薩耶嚩日囉(三合)吉哩吉辣耶莎嚩訶(引)訶囉訶囉嚩日囉(二合)多(重呼)囉耶莎嚩訶(引)缽囉(二合)訶囉缽囉(二合)訶囉嚩日囉(三合)缽囉 (二合)班匝拏曳莎嚩訶(引)麻帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)蘇帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)缽囉(二合)帝室提(二合)囉嚩日囉(三合)麻訶(引) 嚩日囉(三合)阿缽囉(二合)帝訶怛嚩日囉(三合)阿摩葛(重呼)嚩日囉(三合)伊醯嚩日囉(三合)室葛浪(二合)嚩日囉(三合)耶莎嚩訶多囉多(重呼) 囉帝哩帝哩睹魯睹魯薩哩嚩(二合)嚩日囉(三合)孤闌阿(引)嚩哩(二合)怛耶莎嚩訶(引)阿母崗麻(引)囉耶發吒(半音)那麻三滿多囉日囉(三合)喃薩 哩嚩(二合)嚩辣阿嚩哩怛(三合)耶麻訶(引)嚩日囉(三合)麻阿(引)嚩烈葛怛閉怛怛烈阿拶烈曼吒辣麻(引)曳阿帝嚩日囉麻訶(引)嚩烈毗葛(重呼)囉 拏阿積帝佐辣佐辣帝帝哩(二合)帝帝哩(二合)定葛(重呼)烈多(重呼)訶多訶底拶拔帝帝哩帝哩班多(重呼)班多(重呼)麻訶(引)嚩烈嚩日囉(三合)昂 葛佐辣(引)耶莎嚩訶那謨囉拏吒夜耶那謨贊吒嚩日囉(三合) 拔拏曳麻訶夜伽悉拏拔怛曳怛侄他唵訶囉訶囉嚩日囉(三合)麻他麻他嚩日囉睹(重呼)拏睹(重 呼)拏嚩日囉(三合)多訶多訶嚩日囉(三合)拔拶拔拶嚩日囉多(重呼)囉多(重呼)囉嚩日囉(三合)多(重呼)囉耶多(重呼)囉耶嚩日囉(二合)多(重 呼)嚕拏多(重呼)嚕拏嚩日囉(二合)親多(重呼)親多(重呼)嚩日囉(三合)頻多(重呼)頻多(重呼)嚩日囉(三合)吽發吒(半音)那謨贊吒嚩日囉(三 合)孤嚕(二合)陀(重呼)耶呼嚕呼嚕帝瑟陀(二合)帝瑟陀班陀(重呼) 班陀(重呼)訶拏訶拏阿彌哩(二合)帝吽發吒(半音)


Nà mó luō ná zhā yè (yǐn) yé nà mó zàn zhā mó rì luō (èr hé) bá ná yè mó hē yèjiā xī ná (yǐn) bá dá yè dá zhí tā ǎn dá luō (èr hé) zhā dá luō (èr) zhā dǔ luó (èr hé) zhā yé dǔ luó (èr hé) zhā yé shì pú zhā shì pú zhā shì pó zhā yé shì pó zhā yé gū lī ná gū lī ná (èr hé) gū lī ná (èr hé) bá yé gū lī ná (èr hé) bá yé sà lī mó (èr hé) sà duǒ ní bá duō (zhòng hū) bá duō sān bá duō (zhòng hū) yé sān bá duō (zhòng hū) yé bō luō (èr hé) má bō luō (èr hé) má sān bō luō (èr hé) máyé sān bō luō (èr hé) máyé sà lī mó (èr hé) (zhòng hū) dá nígū zhā gū zhā sān gū zhā yé sān gū zhā yé sà lī mó (èr hé) shè duō lū (èr hé) nán gé zhā gé zhā sān gé (zhòng hū) zhā yé sān gé (zhòng hū) zhā yé sà lī mó (èr hé) pí dá yé (èr hé) mó rì luō (sān hé) mó rì luō (sān hé) shì pú (èr hé) zhā mó rì luō (èr hé) mó rì luō (sān hé) gé zhā mó rì luō (sān hé) mó rì luō (sān hé) má zhā mó rì luō (sān hé) mó rì luō (sān hé) má tā mó rì luō (sān hé) mó rì luō (sān hé) ā zhā hē sà ní là mó rì luō (sān hé) sū mó rì luō (sān hé) yè shā mó hē (yǐn) xī pú lǔní lǔ pú lǔ jí lī (èr hé) ná gū lū mǐ lī cū lū gū lū gū lū mó rì luō (èr hé) pí zā yé shā mó hē jí lī jí là (yǐn) yé shā mó hē gé zhā gé zhā má zhā má zhā luō zhā luō zhā mó zhā ná bō luō (èr hé) mó zhā ná (yǐn) yè shā mó hē zā luō ní zā luō hē luō hē luō sà luō sà luō má luō yé mó rì luō (èr hé) pí dá (yǐn) luō ná yè shā mó hē qīn duō (zhòng hū) qīn duō (zhòng hū) pín duō (zhòng hū) pín duō (zhòng hū) má hē jí lī jí là (yǐn) yé shā mó hē bān duō (zhòng hū) bān duō gē luó (èr hé) duō (zhòng hū) gē luó duō (sān hé) jí lī jí là (yǐn) yé shā mó hē cū lū cū lū zàn zhā jí lī jí là yé shā mó hē dá luō (èr hé) sà yé dá luō (èr hé) sà yé mó rì luō (sān hé) jí lī jí là yé shā mó hē (yǐn) hē luō hē luō mó rì luō (èr hé) duō (zhòng hū) luō yé shā mó hē (yǐn) bō luō (èr hé) hē luō bō luō (èr hé) hē luō mó rì luō (sān hé) bō luō (èr hé) bān zā ná yè shā mó hē (yǐn) má dìshì tí (èr hé) luō mó rì luō (sān hé) sū dìshì tí (èr hé) luō mó rì luō (sān hé) bō luō (èr hé) dìshì tí (èr hé) luō mó rì luō (sān hé) má hē (yǐn) mó rì luō (sān hé) ā bō luō (èr hé) dì hē dá mó rì luō (sān hé) ā mó gé (zhòng hū) mó rì luō (sān hé) yī xī mó rì luō (sān hé) shì gé làng (èr hé) mó rì luō (sān hé) yé shā mó hē duō luō duō (zhòng hū) luō dì lī dì lī dǔ lǔ dǔ lǔ sà lī mó (èr hé) mó rì luō (sān hé) gū lán ā (yǐn) mó lī (èr hé) dá yé shā mó hē (yǐn) ā mǔ gǎng má (yǐn) luō yé fā zhā (bànyīn) nà má sān mǎn duō luō rì luō (sān hé) nán sà lī mó (èr hé) mó là ā mó lī dá (sān hé) yémá hē (yǐn) mó rì luō (sān hé) má ā (yǐn) mó liè gé dá bì dá dá liè ā zā liè màn zhā là má (yǐn) yè ā dì mó rì luō má hē (yǐn) mó liè pí gé (zhòng hū) luō ná ā jī dì zuǒ là zuǒ là dì dì lī (èr hé) dì dì lī (èr hé) dìng gé (zhòng hū) liè duō (zhòng hū) hē duō hē dǐ zā bá dì dì lī dì lī bān duō (zhòng hū) bān duō (zhòng hū) má hē (yǐn) mó liè mó rì luō (sān hé) áng gé zuǒ là (yǐn) yé shā mó hē nà mó luō ná zhā yè yé nà mó zàn zhā mó rì luō (sān hé) bá ná yè má hē yèjiā xī ná bá dá yè dá zhí tā ǎn hē luō hē luō mó rì luō (sān hé) má tā má tā mó rì luō dǔ (zhòng hū) ná dǔ (zhòng hū) ná mó rì luō (sān hé) duō hē duō hē mó rì luō (sān hé) bá zā bá zā mó rì luō duō (zhòng hū) luō duō (zhòng hū) luō mó rì luō (sān hé) duō (zhòng hū) luō yé duō (zhòng hū) luō yé mó rì luō (èr hé) duō (zhòng hū) lū ná duō (zhòng hū) lū ná mó rì luō (èr hé) qīn duō (zhòng hū) qīn duō (zhòng hū) mó rì luō (sān hé) pín duō (zhòng hū) pín duō (zhòng hū) mó rì luō (sān hé) hōng fā zhā (bànyīn) nà mó zàn zhā mó rì luō (sān hé) gū lū (èr hé) tuó (zhòng hū) yé hūlū hūlū dì sè tuó (èr hé) dì sè tuó bān tuó (zhòng hū) bān tuó (zhòng hū) hē ná hē ná ēmí lī (èr hé) dì hōng fā zhā (bànyīn)


      罪業咸清淨 盡除一切苦
 諸經之根本 莊嚴妙德相
 有情諸損根 命盡及夭橫
 值遇不豐饒 並諸天棄背
 親友返憎害 觸惱婆羅門
 撓害不和睦 財乏並擾惱
 憂慼苦逼迫 逢難貧困苦
 惡星曜咒詛 被諸魔侵害
 由妊懷憂慼 夢見不吉祥
 沐浴皆清淨 應聽最勝經
 若有淨善心 著諸淨潔衣
 依佛甚深行 受持此經者
 由是威神力 是彼諸有情
 所有病苦等 悉令盡消滅
 福壽皆增益 遠離諸罪垢
 珠芥香蔓草 無瑕寶栴檀
 玉金剛杵花 閻淨水金瓶
 或以銀為瓶 系淨彩盈滿
 數念二十一 或滿百八遍
 壞相金剛咒 國王常沐浴


Zuì yè xián qīngjìng jǐn chú yīqiè kǔ
zhū jīng zhī gēnběn zhuāngyán miào dé xiāng
yǒuqíng zhū sǔn gēn mìng jǐn jí yāo héng
zhíyù bù fēngráo bìng zhū tiān qì bèi
qīnyǒu fǎn zēng hài chù nǎo póluómén
náo hài bù hémù cái fá bìng rǎo nǎo
yōuqī kǔ bīpò féng nán pínkùn kǔ
è xīng yào zhòu zǔ bèi zhū mó qīnhài
yóu rèn huái yōuqī mèng jiàn bù jíxiáng
mùyù jiē qīngjìng yīng tīng zuì shèng jīng
ruò yǒu jìng shàn xīn zhe zhū jìng jié yī
yī fó shèn shēn xíng shòu chí cǐ jīng zhě
yóu shì wēi shénlì shì bǐ zhū yǒuqíng
suǒyǒu bìngkǔ děng xī lìng jǐn xiāomiè
fúshòu jiē zēngyì yuǎnlí zhū zuì gòu
zhū jiè xiāng màncǎo wúxiá bǎo zhāntán
yù jīngāng chǔ huā yánjìngshuǐ jīnpíng
huò yǐ yín wèi píng xì jìng cǎi yíng mǎn
shù niàn èrshíyī huò mǎn bǎi bā biàn
huài xiāng jīngāng zhòu guówáng cháng mùyù

BAHASA INDONESIA:

Segenap kejahatan akan dimurnikan. Segenap penderitaan akan sirna.
Seluruh Sutra adalah akarnya. Tampilan kebajikan sejati nan mulia.
Hawa nafsu keinginan menghancurkan akar tersebut. Sehingga menyebabkan seseorang mengalami kematian sebelum waktunya (tidak wajar).
Perbuatan yang tidak bajik. Mengakibatkan seseorang diabaikan oleh para dewa.
Sahabat dan kerabat akan membecinya. Para insan mulia akan mencelanya.
Orang yang merusak kerukunan (memecah belah), akan mengalami kemiskinan dan kekacauan pikiran.
Mengalami ketakukutan, penindasan, dan setiap saat mengalami kekurangan beserta penderitaan.
Bintang buruk menebarkan pengaruhnya. Para iblis jahat akan mengganggunya.
Semenjak lahir didera penderitaan. Mengalami mimpi-mimpi buruk.
Akan dimurnikan sepenuhnya, berkat mendengarkan Sutra paling gemilang ini.
Seolah-olah mendapatkan hati kebajikan nan murni. Mengenakan busana nan bersih.
Bertumpu pada Kebudhaan nan mendalam. Menerima dan memahami Sutra ini.
Demikianlah daya kekuatannya. Pada setiap keadaan.
Seluruh penyakit, penderitaan, dan semacamnya, akan lenyap tanpa sisa.
Keberuntungan dan usia panjang akan senantiasa bertambah. Segenap noda kekotoran akan sirna.
Dupa Zhujie, rumput Man (Brassica campestris), permata tiada bercela, cendana,
Vajra emas dan batu mulia, bunga chu, air bersih, botol emas,
Atau pergunakan botol bergagang perak. Membersihkan dengan sempurna.
Lafalkan dua puluh satu atau seratus delapan kali.
Dharani mantra pemusnah pengaruh buruk, dan selanjutnkan lakukan upacara mandi seperti yang biasa dilakukan para raja.

ENGLISH:

All evil deeds will be purified. All sufferings will be disappeared.
All sutras are the root. The glorious display of real virtue.
Desire is destroying the roots. Thus causing a person to experience premature death (untimely death).
Unwholesome deeds. Caused someone to beoverlooked by the gods.
Friends and relatives will hate them. The noble man will reproach them.
People who are socially disruptive (divisive), will be gripped by poverty and distracted mind.
Experiencing anxiety, oppression, and every moment of suffering and shortage.
Evil star cast a bad influence. The evil demons would bother him.
Since their birthtime they will be suffer. Experiencing nightmares.
Will be purified completely, thanks to listening to this most glorious Sutra.
As if getting a pure virtuous heart. Wearing a clean cloth.
Resting on profound buddhahood. Receive and understand this Sutra.
Such is its power. In each situation.
All diseases, sufferings, and the like, will cease without remainder.
Good luck and longevity will continue to grow. All filthiness stains will disappear.
Zhujie incense, grass Man (Brassica campestris), gems without blemish, sandalwood,
Gold Vajra and precious stones, Chu flowers, clean water, gold vase,
Or use a silver-handled bottle. Cleaning perfectly.
Recite twety one or one hundred and eight times.
Bad influence destroyer Dharani, and take bathing ceremony as usually done by kings.