Jumat, 15 Januari 2016

RAMALAN KITAB KWAN IM UNTUK MENANYAKAN MENGENAI KESUSAHAN YANG DIALAMI

RAMALAN KITAB KWAN IM UNTUK MENANYAKAN MENGENAI KESUSAHAN YANG DIALAMI.
.
Ivan Taniputera.
13 Januari 2016
..


Ini adalah salah satu metoda ramalan dengan menggunakan media kartu ceki. Caranya cukup mudah, yakni dengan memilih salah satu di antara 25 pertanyaan berikut ini.
.
1.Itoe alamat apa maoenja. 
2.Peroentoengan. 
3.Perdjodoan. 
4.Bakal oentoeng atawa roegi 
5.Kenapa pikiran bingoeng sadja. 
6.Redjeki djaoe atawa deket 
7.Itoe hal boleh kenapa 
8.Permintaan trima djangan. 
9.Pilihan betoel atawa sala. 
10.Tjari mantoe dari mana 
11.Tjari hari baek. 
12. Boentingan lelaki prempoean 
13.Maen menang atawa kala 
14. Baek kerdja atawa dagang 
15. Orang sakit 
16. Peroentoengan anak lelaki 
17. Peroentoengan anak prempoean 
18. Maksoed kesampean tida. 
19.Apa artinya impian itoe 
20.Perdjalanan slamet tida. 
21. Begimana hatinja sobat. 
22.Kaloe kawin baek tida. 
23.Apa kiasnja 
24. Kesoesahan begimana nantinja. 
25. Ada tjiong atawa pantangan apa?
.
Seseorang menanyakan mengenai pertanyaan nomor 24.
.
Didapatkan hasil sebagai berikut


Berarti kita perlu membuka bagian 7 i dan didapati:
.
“Pengliatan di ini hari
Soenggoe sanget soesa ditjari
Kesoesahan itoe troes dipikiri
Sebab nanti sirep sendiri.”
.
Berdasarkan jawaban di atas maka, saya menyimpulkan bahwa penanya tidak perlu memikirkan kesusahan tersebut. Kelak kesusahan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak ada lagi yang perlu terlalu dikhawatirkan. Kendati demikian, tetap perlu berusaha mengatasinya. 
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . 


PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.