Jumat, 15 Januari 2016

RAMALAN KITAB KWAN IM UNTUK MENANYAKAN MENGENAI PERJODOHAN

RAMALAN KITAB KWAN IM UNTUK MENANYAKAN MENGENAI PERJODOHAN.
.
Ivan Taniputera.
13 Januari 2016
.
.
Ini adalah salah satu metoda ramalan dengan menggunakan media kartu ceki. Caranya cukup mudah, yakni dengan memilih salah satu di antara 25 pertanyaan berikut ini.
.


1.Itoe alamat apa maoenja.

2.Peroentoengan.

3.Perdjodoan.

4.Bakal oentoeng atawa roegi

5.Kenapa pikiran bingoeng sadja.

6.Redjeki djaoe atawa deket

7.Itoe hal boleh kenapa

8.Permintaan trima djangan.

9.Pilihan betoel atawa sala.

10.Tjari mantoe dari mana

11.Tjari hari baek.

12. Boentingan lelaki prempoean

13.Maen menang atawa kala

14. Baek kerdja atawa dagang

15. Orang sakit

16. Peroentoengan anak lelaki

17. Peroentoengan anak prempoean

18. Maksoed kesampean tida.

19.Apa artinya impian itoe

20.Perdjalanan slamet tida.

21. Begimana hatinja sobat.

22.Kaloe kawin baek tida.

23.Apa kiasnja

24. Kesoesahan begimana nantinja.

25. Ada tjiong atawa pantangan apa?
.

Seseorang menanyakan mengenai perjodohan atau pertanyaan nomor 3.
.
Didapatkan hasil sebagai berikut:
.


.
Oleh karenanya kita perlu mengacu pada bagian i.11 dan didapatkan sebagai berikut:
.
“Dalem boekoe pengliatannja
Soenggoe betoel tida salanja
Dari itoe orang perdjodoannja
Bakal bikin maloe orang toeanja.”
.
Kita dapat menafsirkan sebagai berikut. Nampak bahwa penanya kemungkinan sudah mempunyai pandangan, hanya saja masih terdapat ketidak-setujuan dari pihak orang tua. Dengan demikian, kemungkinan perjodohan masih akan terhambat dan berpeluang gagal. Nampaknya penanya masih harus bersabar karena perjodohan belum terbuka.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . 


PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.